آیا از خدمات هیأت مدیرۀ مرکزی شهرک اکباتان راضی هستید؟
گزینه هاتعداد آراء
خیر۱۱
بله۶

shahrakeekbatan.ir © 2019